Obchodní podmínky STĚHOVÁNÍ TRIP s.r.o.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr a pod. (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, anebo podle povahy účastníků, Zákonem č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli. Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Smluvní strany

Poskytovatel:
Obchodní název: STĚHOVÁNÍ TRIP s.r.o.
Adresa sídla:                Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo: 02607620
Bankovní spojení: 3439440399 / 0800
IBAN:                                CZ64 0800 0000 0034 3944 0399
Zapsán u Městského soudu Praha, Spis.Zn. C 221484
Objednavatel:
.....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Pokud není vyplněno, tak se objednavatelem rozumí každý subjekt, který podepíše smlouvu nebo provede objednávku, a to způsobem níže popsaným.

3. Všeobecné ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služeb poskytovatele. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem podpisu smlouvy o poskytování služeb nebo potvrzením objednávky, a to způsobem níže popsaným.

4. Objednávka služeb, podepsání smlouvy, potvrzení objednávky

Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na www  stránkách dodavatele http://www.stehovani-trip.cz .

Dodavatel na základě poptávky vyhotoví nabídku služeb včetně, je-li o to požádán v poptávce,  odhadu ceny. Objednavatel podává objednávku služeb poskytovatele (dále jen „objednávka“), která je návrhem smlouvy o stěhování, prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně doručeným na adresu provozovny poskytovatele uvedené víše anebo nawww.stehovani-trip.cz.

Poskytovatel potvrzuje objednávku prokazatelně, e-mailem nebo SMS zprávou. Poskytovatel může vyzvat objednavatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených prokazatelných způsobů doručení.

Přesto, že objednavatele navštívil obchodní zástupce poskytovatele a předem se dohodli na rozsahu prací, musí v objednávce objednatel specifikovat alespoň údaje požadované na formuláři „poptávka“ publikovaném na www stránkách dodavatele, pokud se objednavatel a dodavatel nedohodnou jinak.

Potvrzením objednávky dochází k uzavření smluvního vztahu o poskytování služeb poskytovatelem konkludentně, pokud objednatel trvá na (nebo z velikosti realizace vyplývá)uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést předem v objednávce anebo alespoň 12 hod před započetím zakázky. Pokud tak objednatel požádá v objednávce, provede dodavatel odhad ceny zakázky podle údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce a doručí jej objednateli dle jeho pokynů, zejména např. v odpovědi na objednávku a způsobem, jímž byla objednávka doručena.

Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednavatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednavateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

5. Zrušení objednávky

Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před zahájením stěhování.

V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní poplatek ve výši ceny autodopravy (dle typu vozu) na místo a zpět, dále hodinovou sazbu za každého pracovníka na tutoobjednávku vyčleněného, pokud se objednatel a poskytovatel nedohodnou jinak.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů). Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

7. Právo poskytovatelena změnu ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle čl. 4., pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce.

8. Cena

Ceník je zveřejněn na webových stránkách dodavatele na adrese www.stehovani-trip.cz/#./cenik-stehovani-praha.cz
Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Ceník jeho zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 den před účinností změny.

9. Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena takto:
Hotově –po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je zaměstnancem poskytovatele vystaven příjmový doklad.
Bankovním převodem předem – záloha podle odhadu ceny zakázky, po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, přičemž přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 pracovních dní od dokončení zakázky;
Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je cena zakázky splatná do 14 pracovních dní od dokončení zakázky.
Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.
Není-li faktura uhrazena včas, je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení a smluvní pokutu.

Úrok z prodlení:
V případě,že objednavatel je fyzická osoba nepodnikající, je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb.
V případě,že je objednavatel podnikatelský subjekt, činní 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní poplatek:
Smluvní pokuta ve smyslu §544 zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku resp. §300 a násl. Zákon č. 513/1991Sb., Obchodního zákoníku se vybírá ve formě administrativního poplatku za zpracování a zaslání výzvy ke splnění závazku z prodlení ačinní:

1. výzva .......500,- Kč
2. výzva .......800,- Kč
3. výzva .......5% z dlužné částky, min. však 1000,- Kč, s touto výzvou předáváme další jednání našemu právnímu zástupci k soudnímu řešení.

Poplatek za zpracování a zaslání výzvy je splatný na základě faktury vystavené objednavatelem a zaslané spolu s výzvou.

10. Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

  • zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
  • zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;
  • zabezpečit hlídání stěhovaných věcí při stěhování v době, kdy jsou mimo dispozici stěhovacích manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);
  • připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.

Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejm. následující: a) věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.; b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci; c) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů. Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované věci.

11. Reklamace, náhrada škody

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo. Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatelodpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě  odavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů (rozladěním piana, aj.) a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky jejich  veřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 pracovní den před jejich účinností.

V Praze, dne 1.2.2014